17 de julho de 2013

O noso "currículo" para Educación Infantil - bilingüe

Not Back to School Blog Hop


Maria e eu semelha que imos polo mesmo caminho, eu tamém decidín agardar para comezar coa "aprendizaxe formal" aos 5 aninhos, aínda que sempre se fai algo, o certo é que umha vez cumpridos xa tem a súa tarefa diaria, son tamém cousas que levam um par de minutos: um pouquinho de grafomotricidade, um pouquinho de mates, ler contos,... as veces nem todo num día.

Aprende moito dos libros que escolhe na biblioteca, sobretodo fauna acuática -fascínanlhe os peixes- e fauna ártica, por extensión tamém aprendeu sobre os esquimós, a situar no mapa o Polo Norte e o Polo Sur, a identificar os animais que vivem em distintos hábitats, etc.

Em historia apaixóase pola prehistoria e xa colheu todos os libros que había na biblioteca sobre o tema e por suposto xa temos varios clics (playmóbil) desa temática


Maria y yo parece que vamos por el mismo camino, yo también decidí esperar para comenzar con el "aprendizaje formal" a los 5 años aunque siempre se hace algo, lo cierto es que una vez cumplidos ya tiene su tarea diaria, son cosas que llevan un par de minutos: un poco de grafomotricidad, un poco de mates, leer cuentos,... a veces ni todo en el mismo día.

Aprende mucho de los libros que escoje en la biblioteca, sobretodo fauna acuática - le fascinan los peces - y fauna ártica, por extensión también aprendió sobre los esquimales, a situar en el mapa el Polo Norte y el Polo Sur, a identificar los animales que viven en distintos hábitats, etc.

En historia le apasiona la prehistoria y ya cogió todos los libros que había en la biblioteca sobre el tema y por supuesto ya tenemos varios clics (playmóbil) de esa temática


Para lectoescritura: 
O primeiro contacto coas letras fixémolo coa nosa alfombra-quebracabezas do abecedario (que é do do estilo desta de Amazon e que aghora dim que algumhas som tóxicas, ains), comezamos co X que xa o conhecía por aquilo de ser o que marca os tesouros piratas, despois continuamos coas que fonéticamente son máis doadas: o O de Oso, etc.
O que facemos é que eu digo umha letra e o pequeno ten que brincar sobre ela, despois digo outra e brinca até esa letra. Aprendizaxe cinético :D


El primer contacto con las letras lo hicimos con nuestra alfombra-puzzle del abecedario (que es del estilo de esta de Amazon y que ahora dicen que algunas son tóxicas, ains), comenzamos con la X que ya conocía por aquello de ser la que marca los tesoros piratas, despues continuamos con las que fonéticamente son más fáciles: la O de Oso, etc.
Lo que hacemos es que yo digo una letra y el peque tiene que saltar sobre ella, después digo otra y salta hasta esa letra. Aprendizaje cinético :D


Tamém empregamos o caderno de grafomotricidade

También usamos el cuaderno de grafomotricidad
Estas fotos son da primeira versión :)
Estas fotos son de la primera versión :)
 

E por suposto as letras imáns, letras de madeira e um xogo que eu levo anos recomendando e creio que me van facer embaixadora e todo hahaha, um de LeapFrog de letras magnéticas que em España nom hai quem de encontralo, mas sei que umha nai contactou com a casa e dixéronlhe onde podía atopalo, nós mercáramolo num hipermercado por 12€ hai... buf!! umha chea de anos

Outro "xoguete" eléctrico que temos para este fim é o Escritura Interactiva de Cefa, que tamém está chulo para fazer grafomotricidade.


Y por supuesto las letras imán, letras de madera y un juego que llevo años recomendando y creo que me van a hacer embajadora y todo hahaha, es uno de LeapFrog de letras magnéticas que en España es superdifícil de encontrar, pro no desistais, sé de una mami que contactó con la casa y le dijeron dónde podía encontrarlo. Nosotros lo compramos en un hipermercado por 12€ hace... buf!! un montón de años.

Otro "juguete" eléctrico que tenemos para este fin es el Escritura Interactiva de Cefa, que también está chulo para hacer grafomotricidad. 


Em papel doulhe fichas de grafomotricidade variadas que fun baixando pola rede adiante (no meu pinterest tenho algun albume pineado), aínda usa o caderno grafomotor que lhe fixen há dous anos e que podedes descarregar no meu antigo blogue (a primeira versión, co tempo fun engadino cousinhas). E ten tamén varios librinhos herdados para fazer grafomotriciade, isos que se mercan nos grandes hipermercados e que tamém se usan con rotuladores para encerado branco.


En papel le doy fichas de grafomotricidad variadas que fuí bajando por la red (en mi pinterest tengo algún album pineado), aún usa el cuaderno grafomotor que le hice hace 2 años y que podeis descargar en mi antiguo blog (la primera versión, con el tiempo fuí añadiendo cositas). Y tiene también varios libritos heredados para hacer grafomotricidade, de esos que se compran en los grandes hipermercados y que también se usan con rotuladores para pizarra blanca.


E por suposto tamém comezaremos para o ano cos libros da bruxa Tica (umha carpeta de Santillana de Chinchirimbola). En xeral suponho que seguiremos o esquema das outras veces ("Y así aprendimos a leer").


Y por supuesto también comenzaremos para el año con los libros de la bruja Tica (una carpeta de Santillana de Chinchirimbola). 
En general supongo que seguiremos el esquema de las otras veces ("Y así aprendimos a leer"). Matemáticas:
O primeiro contacto coa grafía dos números tamém foi co quebracabezas alfombra de números, neste caso nom temos os números desordenados como coas letras, senóm que están dispostos formando umha recta numérica -polo de agora sem o cero-
Para mates imos empregando materiais manipulativos (moitos de elaboración propria), gústanlhe moito as seriacións, as secuencias de tamanhos, por-lhe contadores às tarxetas de numeración,... E aproveitando que a súa paixóm é a fauna marinha, pois así som.


El primer contacto con la grafía de los números también fué con el puzzle alfombra de números, en este caso no tenemos los números desordenados como con las letras, si nó que están dispuestos formando una recta numérica -por ahora sin cero-
Para mates vamos usando materiales manipulativos (muchos de elaboración propia), le gustan mucho las seriaciones, las secuencias de tamaños, ponerle contadores a las tarjetas de numeración,... Y aprovechando que su pasión es la fauna marina, pues así son.


Xa nom recordo de onde saquei estas baleas, probávelmente dalgúm "kit ocean". Temos varios xogos para facer secuenciacións por tamaños, ovos de pascua, baleas, os cogumelos do imprimível das 4Estacións,... tamém temos xogos de secuenciación de historias, recoméndovolo todo :D

Ya no recuerdo de dónde saqué estas ballenas, probablemente de algún "kit ocean". 
Tenemos varios juegos para hacer secuenciaciones por tamaños: huevos de pascua, ballenas,
las setas del  imprimíble de las 4Estaciones,... también tenemos juegos de secuenciación
de historias, os lo recomiendo todo :D


Como vedes, peixes e máis peixes :D
Como veis, peces y más peces :D

As tarxetas de estrelas e os números son do SUPER-RECOMENDÁVEL imprimível da tenda de Aprendiendo Matemáticas: Actividades con tarjetas de números, outro imprimível desta tenda que podedes mercar para a etapa infantil e que é PRECIOSO é tamém moi recomendável é o de Mis primeros juegos con números.

Las tarjetas de estrellas y los números son del SUPER-RECOMENDABLE imprimible de la tienda dee Aprendiendo Matemáticas: Actividades con tarjetas de números
otro imprimible de esta tienda que podeis comprar para la etapa infantil y que es precioso 
y también muy recomendable es el de  Mis primeros juegos con números
  


Tamén usaremos o "reception year " do MEP, que conhecín a súa existencia polo post de Maria (umha vergonha tendo en conta que este é o terceiro ano que usamos os cadernos do MEP).

También usaremos el "reception year " del MEP, que conocí su existencia por el post de Maria (una verguenza teniendo en cuenta que este es el tercer año que usamos los cuadernos del MEP).Conhecemento do medio: Conocimiento del medio

Trabalharemos entre outras cousas os ciclos de vida dos animais, temos varios: o da ra, o da bolboreta e o da abelha. Os nosos son do Imaginarium e aínda que nalgumhas tendas xa estám agotados, se os atopades nom o duvidedes, som boísimos!! Em Amazon.com tenhem algúms chulísimos, debecemos polo da tartaruga marinha.

Tamém trabalhamos moitísimo con figuras de animais  (realistas) para i-los distribuíndo no seu hábitat, falar da alimentación, clasificar de todos os xeitos posíveis,...  (estabam na minha lista de imprescindíveis para a etapa infantil e primaria)


Trabajaremos entre otras cosas los ciclos de vida dos animais, tenemos varios: el de la rana, el de la mariposa y el de la abeja. Los nuestros son del Imaginarium y aunque en algunas tiendas están agotados, si los encontrais no lo dudeis, son buenísimos!! Em Amazon.com tienen algunos chulísimos, suspiramos por el de la tortuga marina.

También trabajamos mucho con figuras de animales (realistas) para irlos distribuyendo en su  hábitat, hablar de la alimentación, clasificar de todas las maneras posibles,...
(estaban en mi lista de imprescindibles para la etapa infantil y primaria)


♥♥♥♥♥♥♥♥♥

E bem, esto é todo o que tenho pensado, no meu Pinterest tenho umha carpeta de Etapa Infantil onde vou recolhendo ideias, así que polo caminho seguro que imos mudando de opinión algumha vez, quitando cousas, acrescentando outras,... é a maravilha de ensinar em familia, que umha vaise adaptando sem problemas ao ritmo e aos gustos dos nenos :)


Y bien, esto es todo lo que tengo pensado, en mi Pinterest tengo una carpeta de Etapa Infantil donde voy recogiendo ideas, así que por el camino, seguro que vamos cambiando de opinión alguna vez, quitando cosas, añadiendo otras,... es la marabilla de enseñar en familia, que una se va adaptando sin problemas al ritmo y a los gustos de los niños :)


♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...