20 de setembro de 2013

Organizar os recursos dixitais - organizar los recursos digitales

A miudo leio às nais laiarse de que tenhem tantas cousas baixadas da rede no ordenador que despois ou nom atopam nada ou nom sabem como sacarlhes proveito, así que vos vou mostrar como é que eu fago. Esto que vedes é o trabalho de moitos anos, nom se fixo dun día para outro. Xa hai 9 anos que som nai e que vou gardando cousinhas de aquí e de alá.

Bueno, pois preséntovos à minha carpeta HOMESCHOOLING (no navegador tenha outra, chámase JOMESCHOOLING hehehe).


A menudo leo a las madres "quejarse" de que tienen tantas cosas bajadas de la red en el ordenador que después o no encuentran nada o no saben cómo sacarles provecho, así que os voy a enseñar como hago yo. Esto que veis es el trabajo de muchos años, no se hizo de un día para otro.Ya hace 9 añosque soy madre y que voy guardando cositas de aquí y de allá.

Bueno, pues os presento a mi carpeta HOMESCHOOLING (en el  navegador tengo otra, se llama JOMESCHOOLING hehehe).

 

Cando atopo algo en internet que pode ser de interese tenho dúas opcións:
  • Se é algo para empregar a corto prazo (no mes em curso) vai para umha carpeta que tenho no escritorio que se chama PARA IMPRIMIR.
  • Se é algo para empregar "quem sabe cando" vai para a súa carpeta correspondente por materia ou por ciclo escolar se é que sei em que curso máis ou menos os pequenos se van achegar a ese tipo de conhecemento.

Se mirades a árbore de carpetas vedes que dentro de HOMESCHOOLING tenho, por umha banda cousas soltas que aínda nom arrumbei (arggggggggg) e pola outra um montón de carpetas. As das distintas "asignaturas" levam um 0 diante para que me aparezan as primeiras ao abrir a carpeta raiz. Despois tenho de temas diversos e tamém outras carpetas que som um intento de arrumbar por anos para facilitarme as cousas.Moitas veces atopo algo e nom sei cando o miraremos, entóm vai à súa carpeta temática, se  sei que o imos ver en tal curso pois xa o meto alí. A medida que imos vendo as cousas é cando xa as vou metendo nas súas carpetas por anos, deste xeito, agora co pequeno tenho practicamente o currículo feito, só tenho que abrir a carpeta que correspondería ao seu ciclo escolar e xa está (claro que como boa acaparadora, sempre estou a baixar material, ains). Tamém tenho umha carpeta que se chama MAIORES, aí vam esas cousas que metem medo (integrales ou recursos para a taboa periódica hehehe).


A cousa nom remata aquí (agora que volo estou escribindo estou a pensar que o meu nom é normal, porfi, marvan, deusa da organización, dime que tí estás igual de tola, ainssssss). Pois iso, que a cousa aínda nom rematou, porque ao abrir a carpeta dumha asignatura, aínda há máis subcarpetas.

Por exemplo, a de XEOGRAFÍA:
Tenho varias carpetas que nom tenhem um lugar concreto na linha de tempo escolar e algumhas que cando me ponha a ordenar ou cando estea satisfeita co nivel de competencias acadados irám para o seu lugar, como é por exemplo a de PAISAJE (como vedes misturo linguas que da gusto) que irá parar a:
z EDUCACIÓN PRIMARIA - 2 CICLO > 3º PRIMARIA > CONHECEMENTO DO MEDIO


Cuando encuentro algo en internet que puede ser de interes tengo dos opciones:
  • Si es algo para usar a corto plazo (en el mes en curso por ejemplo) va para una carpeta que tengo en el escritorio que se llama PARA IMPRIMIR.
  • Si es algo para usar "quien sabe cuando" va para su carpeta correspondiente por materiao por ciclo escolar si sé en qué curso más o menos se van a acercar a ese tipo de conocimiento.

Si mirais el arbol de carpetas podeis ver que dentro de HOMESCHOOLING tengo cosas sueltas que aún no ordené (arggggggggg) y por otro lado un montón de carpetas.Las de las distintas "asignaturas" llevan un 0 delante para que aparezcan las primeras al abrir la carpeta raiz. Después tengo de temas diversos e también otras carpetas que son un intento de ordenar por años para facilitarme las cosas.

Muchas veces encuentro algo y no sé cuando lo miraremos, entonces va a su carpeta temática y si sé que lo vamos a ver en tal curso, pues ya lo meto allí. También a medida que vamos viendo las cosas es cuando ya las voy metiendo en sus carpetas por años, de esta manera, ahora con el pequeño ya tengo el currículo practicamente hecho, sólo tengo que abrir la carpeta que correspondería a su ciclo escolar y ya está (claro que como buena acaparadora siempre estoy bajando material, ains). También tengo una carpeta que se llama MAIORES (mayores), ahí van esas cosas que dan miedo (integrales o recursos para la tabla periódica hehehe).


La cosa no acaba aquí (ahora que os lo voy escribiendo estoy pensando que lo mío no es normal, por fi marvan, diosa de la organización, dime que tú estás igual de loca, ainssssss). Pues eso, que la cosa aún no terminó, porque al abrir la carpeta de una asignatura aún hay más subcarpetas.

Por ejemplo, la de XEOGRAFÍA (geografía):
Tengo varias carpetas que no tienen un lugar concreto en la línea de tiempo escolar y algunas que cuando me ponga a ordenar o cuando esté satisfecha con el nivel de competencias alcanzado irán para su lugar, como por ejemplo la de PAISAJE (como veis mezclo lenguas que da gusto) que irá a parar a
Z EDUCACIÓN PRIMARIA - 2 CICLO > 3º PRIMARIA > CONHECEMENTO DO MEDIO
Esta é a carpeta de 0 CIENCIAS, em vermelho o que tenho em mente trabalhar este ano e que despois irá á súa carpeta de 4º
Esta es la carpeta de 0 CIENCIAS, en rojo lo que tengo en mente trabajar este año y que después irá a su carpeta de 4º.


Esta é a carpeta de 4º ao comezo de curso. Pouco a pouco irase enchendo de máis recursos.

Esta es la carpeta de 4º al comienzo de curso. Poco a poco se irá llenando de más recursos.
E vos cómo facedes? levades algúm tipo de organización para o material dixital?


¿Y vosotras como haceis? ¿llevais algún tipo de organización para el material digital?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...