22 de agosto de 2013

Libros vivos de xeografía: Geografía Elemental

[En castellano al final] 
Speed!

O noso currículum para xeografía do ano pasado e tamém deste, tem um punto de apoio moi importante neste maravilhoso libro de Charlotte Mason que foi traducido polas minhas queridas Maria e Silvia e que vos recomendo até o infinito e máis aló:


LIBRO 1, 
GEOGRAFÍA PARA PRIMARIA 
(por fi, por fi, quero o libro 2 o 3 e todos os que haxa!!)

A pesar de que há algúns parrágrafos (poucos!!!, realmente forom tres) que decidín saltar e nom ler (pois tinham consideracións relixiosas ou xenófobas) ou que tivem que explicar (como cando fala da imposibilidade da chegada do home à Lúa) o libro é umha auténtica maravilha para aprender xeografía, cumha linguaxe clara e directa, aos pequenos gústalhes moito.

No Portal Idea Net podedes ler o prefacio e o índice de contidos.

Cóntovos um pouco como trabalho eu co libro.

1. Antes de comezar o que fixem foi imprimilo. Sou umha "antigüa"!!! gosto do cheiro e do tacto do papel e do que máis, da posibilidade de subraiar, engadir anotacións, post-its,... E umha vez impreso, enfronteime à súa leitura armada co meus post-its e o meu lápis.


2. Ler e anotar as ideias. Conforme vou lendo, vou anotando cousinhas: a ideia dumha manualidade para fazer conforme o tema, um experimento, um debuxo,... todo aquilo que nos poda servir para completar a leitura do tema.


3. Imprimibeis, fichas ou isso que por esos mundos de dios chamam "worksheets". Umha vez que tenho claro os temas que imos ler, fago umha procura entre os meus arquivos para ver se tenho algumha cousinha que nos poida axudar a completar o tema, xa sexan fichas, "file folder games", tarxetas tipo Montessori, etc. O conto é sacarlhe o maior proveito posível :)

Fixemos umha manualidade sobre as formas da paisaxe
4. Leitura e narración. Agora que xa tenho todo estructurado, podo enfrontarme tranquilamente à leitura em voz alta do tema aos pequenos, sem medo a nom estar preparada para ofrecer a manualidade que complementaría ou explicaría melhor o tema, ou sem o debuxo que lhes ía gostar ver, etc. Pois bem, eu leio o tema em voz alta e eu nom sei os vosos filhos, pero os meus, namentras estou a ler, estanme xa a fazer preguntas, comentar cousinhas,... bem, seguimos, eu leolhes o apartado que toque, xeralmente sentados no cham da nosa "habitación de cole" e cando remato comentamos a cousa e despois pídolhes sempre que fagam um debuxo explicativo do que limos, é o meu xeito de pedirlhes que "deam a leccióm", que narrem o lido.


E isto é todo, se tendes algumha outra ideia para trabalhar o libro, agradecíavos que o deixárades nos comentarios :)
-------------------------------------------
 
-------------------------------------------
 
Nuestro currículum para geografía del año pasado y también de este, tiene un punto de apoyo muy importante en este marabilloso libro de Charlotte Mason que fué traducido por mis queridas Maria y Silvia y que os recomiendo hasta el infinito y más allá:

LIBRO 1, 
GEOGRAFÍA PARA PRIMARIA 
(por fi, por fi, quiero el libro 2 el 3 y todos los que existan!!)

A pesar de que hay algunos parrágrafos (pocos!!!, realmente fueron tres) que decidí saltar y no leer (pues tenían consideraciones religiosas o xenófobas) o que hubo que explicar (como cuando habla de la imposibilidad de la llegada del hombre a la Luna), el libro es una auténtica marabilla para aprender geografía, con un lenguage claro y directo, a los niños les gusta mucho.

En el Portal Idea Net podeis leer el prefacio y el índice de contenidos.

Os cuento un poco cómo trabajo yo con el libro.

1. Antes de comenzar lo que hice fué imprirmilo. Soy una "antigüa"!!! me gusta el olor y el tacto del papel y lo que más, la posibilidad de subrayar, añadir anotaciones, post-its,... Y una vez impreso, afronté su lectura armada con mis post-its y mi lápiz hihihi.

2. Leer y anotar las ideas. Conforme voy leyendo, voy anotando cositas: la idea de una manualidad para hacer que tenga que ver con el tema, un experimento, un dibujo,... todo aquello que nos pueda servir para completar la lectura del tema.

3. Imprimibles, fichas o eso que por esos mundos de dios llaman "worksheets". Una vez que tengo claro los temas que vamos a leer, hago una búsqueda entre mis archivos para ver si tengo alguna cosiña que nos pueda ayudar a completar el tema, ya sean fichas, "file folder games", tarjetas tipo Montessori, etc. La cosa es sacarle el mayor provecho posible :)

4. Lectura y narración. Ahora que ya tengo todo estructurado, puedo encarar tranquilamente la lectura en voz alta del tema a los pequeños, sin miedo a no estar preparada para ofrecer la manualidad que complementaría o explicaría mejor el tema, o sin el dibujo que les iba a gustar ver, etc. Pues bien, yo leo el tema en voz alta y no sé vuestros hijos, pero los míos, mientras voy leyendo, ya están haciéndome preguntas, comentando cosas,... bueno, seguimos, les leo el apartado que toque, generalmente sentados en el suelo de nuestra "habitación de cole" y cuando acabo comentamos lo leído y después les pido siempre que hagan un dibujo explicativo de lo que leímos, es mi manera de pedirles que "den la lección", que narren lo leído.

Y esto es todo, si teneis alguna otra idea para trabajar el libro, os agradecería que la dejarais en los comentarios :)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...