18 de outubro de 2013

Libros de mitoloxía para nenos (ACTUALIZO)

[En castellano al final] 

Como xa vos contara há tempo, na casa gostam moito dos seres mitolóxicos e vólvome tola para atopar libros de mitoloxía para nenos que esteam centrados nas criaturas míticas, asi que si vou atopando libros, ireinos resenhando nesta mensaxe e voltareina subir cada vez que engada algún.

O que facemos é que depois de ler o capítulo que toque (ou durante) imos comentando o que vai sucedendo, as impresións que nos causa,... e depois (ou durante)  pídolhes que fagam um debuxo do que escoitaram ou de umha parte concreta do capítulo.


"Mitología griega y romana"
De J. Humbert. Nel vanse desglosando os deuses de um em um e tem tamém umha sección adicada aos personaxes da Odisea de Homero. Nesta ligazón falei del.

"Las aventuras de Ulises"
Un libro que limos em alto em casa e que gustou moitísimo, moi recomendável. Nesta ligazón partilhei ums poucos recursos para complementar a leitura.

"Animales fantásticos"
Um librinho pequeno y sinxelo de Kalandraka, para introducir aos pequenos da casa no mundo dos animais míticos: ocíclope, a esfinxe, o grifo,..."
DISPONÍVEL EM GALEGO

"El libro de las Tierras imaginadas"
Este libro colhímolo há pouco da biblioteca, é moi recomendável, cunhas ilustracións moi bonitas. Faise um recorrido polos distintos mitos sobre a forma da Terra de distintas culturas.

Compártovos umha folha para que o neno debuxe a súa Terra imaxinada por umha banda e pola outra que explique a historia.


"Libro de maravillas para niños y niñas"
Este ano estamos a ler em familia o "Libro de maravillas para niños y niñas", moi bonito, recoméndovolo, nós colhímolo na biblioteca, costounos porque no lo tiverom que traer de fora, pero paga a pena.

Compártovos a folha que nós usábamos para escreber e debuxar tras a leitura do libro (em galego e castelám).


"El bestiario fantástico"
Tamém colhimos "El bestiario fantástico", moi bonito tamém, leva case um mes na casa e renovaremos. Os dous libros pódense usar complementándose, por exemplo tras ler no "Libro de maravillas" o capítulo da Gorgona, despois limos em "El bestiario fantástico" o capítulo de Pegaso (que nasceu coa sangue da Gorgona derramada).

"TESEO, cómo nacen las leyendas de Yvan Pommaux" 
Vou engadindo libros, o derradeiro que temos lido é TESEO, cómo nacen las leyendas de Yvan Pommaux, no que se conta a historia de Teseo e o Minotauro.  Um outro libro para pedir na biblioteca, mas olho às que tendes sensibilidade coas cousas terrenais pois no libro aparece reflexada a "vida disipada" dos tedioses e demáis poderosos da época ;) botádelhe um olho antes ao libro para ficar tranquilas.
Um libro para ler a partir de 8-9 anos quizáis.

----------------------------------------
 
----------------------------------------

Como ya os conté hace tiempo, en casa les gustan mucho los seres mitologicos y me vuelvo loca para encontrar libros de mitología para niños que estén centrados en las criaturas míticas, asi que si voy encontrando libros, los iré reseñando en este mensaje.

Tras leer el capítulo que toque (o durante) vamos comentando lo que va sucediendo, las impresiones que nos produce,... y después (o durante) les pido que hagan un dibujo de lo que escucharan o de una parte concreta del capítulo.

"Mitología griega y romana"
De J. Humbert. En él se van desglosando los dioses de uno en uno y también tiene una sección dedicada a los personajes de la Odisea de Homero. En este enlace hablé de él.

"Las aventuras de Ulises"
Un libro que leímos en alto en casa y que gustó muchísimo, muy recomendable. En este enlace compartí unos pocos recursos para complementar la lectura.

"Animales fantásticos"
Un librito pequeño y sencillo de Kalandraka, para introducir a los pequeños de la casa en el mundo de los animales míticos: el cíclope, la esfinge, el grifo,..."

"El libro de las Tierras imaginadas"
Este libro lo cogimos hace poco en la biblioteca, es muy recomendable, con unas ilustraciones muy bonitas. Hace un recorrido por los distintos mitos sobre la forma de la Tierra de distintas culturas.
Os comparto una hoja para que el niño dibuje su Tierra imaginada por un lado y por el otro que explique la historia.

"Libro de maravillas para niños y niñas" 
Este año estamos leyendo en familia el "Libro de maravillas para niños y niñas", muy bonito, os lo recomiendo, lo pedimos a la biblioteca y nos costó, porque lo tuvieron que traer de fuera, pero vale la pena.
Os comparto la hoja que nosotros usábamos para escribir y dibujar tras la lectura del libro (en gallego y castellano).


"El bestiario fantástico"
También pedimos "El bestiario fantástico", muy bonito también, lleva casi un mes en casa y renovaremos. Los dos días se pueden usar complenmentándose, por ejemplo, después de leer en el "Libro de maravillas" el capítulo de la Gorgona, leímos en "El bestiario fantástico" el capítulo de Pegaso (que nació con la sangre derramada de la Gorgona).

"TESEO, cómo nacen las leyendas de Yvan Pommaux"
Voy añadiendo libros, el último que hemos leído es TESEO, cómo nacen las leyendas de Yvan Pommaux, en el que se cuenta la historia de Teseo y el Minotauro. Otro libro para pedir en la biblioteca, pero ojo las que teneis sensibilidad con las cosas terrenales, pues en el libro aparece reflejada la "vida disipada" de los dioses y demás poderosos de la época :) echadle un ojo antes al libro para quedar tranquilas. 
Un libro para leer a partir de los 8-9 años quizás.
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...